В А Ж Н О !!!

На вниманието на пациентите на ДКЦ „ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна „ ЕООД

Уважаеми пациенти,

От 10.05.2021 г. до 30.11.2021 г. стартира Общинска програма, която е извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като се спазват утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

Общинска програма "Скрининг на заболяванията на белия дроб"

За контакти, записване на часове и повече информация:
гр.Варна ул. “Народни будители” 5, район Аспарухово,
Регистратура: 052/370 570;

Доц.Д-р. Камен Янков д.м. –Специалист Пневмология и фтизиатрия -052/370-570; втр.258
Приема в кабинет 308, ет.3

В А Ж Н О !!!

От понеделник 30-ти ноември стартира дейност и ковид-зона в ДКЦ II „Свети Иван Рислки” в кв. “Аспарухово“, съобщават от дирекция “Здравеопазване” към Община Варна. Пациентите ще се насочват към този кабинет по преценка от личния лекар за клиничен преглед и/или медико-диагностични изследвания.

Работното време на кабинета е от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 ч., 14:30-18:30 ч.

Работното време на рентгеновия кабинет и лабораторията е от 10:00 до 12:00 ч.

В А Ж Н О !!!

На вниманието на пациентите на ДКЦ „ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна „ ЕООД

Уважаеми пациенти,

От 08.06.2020 г. стартира Общинска програма, която е извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като се спазват утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

За контакти, записване на часове и повече информация:
гр.Варна ул. “Народни будители” 5, район Аспарухово,
Регистратура: 052/370 570;

Д-р Цветомир Къчовски-Специалист Акушер- Гинеколог-052/370-570; втр.276
Приема в кабинет 419,ет.4

гр.Варна, район Аспарухово, ул. „Народни будители” №5

За контакти: Централа: 052/ 370 570; тел./факс: 052/ 370 562

на основание Решение № 105/11.11 2019 г.на Управителят на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД

О Б Я В А

Открита е с Решение № 105 /11.11 2019 г.на Управителят на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на част от недвижим имот – собственост на ДКЦ „Св.Иван Рилски – Аспарухово-Варна“ ЕООД, представляващ както следва:

 Помещение –кабинет №119, находящ се в сградата на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, гр. Варна, с обща площ 15,84 вк.м., състоящ се от едно отделно  помещение, находящо се на първи  етаж в основната  сградата на дружеството при граници : к-т №118 и Регистратура/ЗИЦ/, както и идеална част от общите части на сградата, равняваща се на 7.5 кв.м., и тоалетна с площ от 4.5 кв.м., ползвана от 6 (шестима) наематели, за срок от 3 (три) години, открита с Решение №105 от 11.11.2019 г. на Управителя на ДКЦ „Св.Иван Рилски – Аспарухово-Варна“ ЕООД:

При следните условия:

Участниците в търга подават заявление за участие в търга и прилагат към него следните документи:

- заявление-декларация за съгласие за обработване, съхраняване и архивиране на лични данни;

- актуално удостоверение за регистрация за юридически лица и еднолични търговци от Агенция по вписванията или посочване на БУЛСТАТ/ЕИК.

- платежен документ за внесен депозит;

-.платежен документ за закупуване на тръжната документация.

- документ за регистрация по закона за лечебните заведения, в случай, че участникът упражнява дейност като лечебно заведение към датата на подаване на заявлението за участие;

- декларация за получаване и запознаване с тръжните условия и за извършен оглед на обекта;

- декларация за неразгласа на информацията, предоставена във връзка с участието в търга (декларация за конфиденциалност);

- декларация че кандидатът няма просрочени задължения към ДКЦ „Св.Иван Рилски – Аспарухово-Варна“ ЕООД, както и че не води съдебни дела с ДКЦ „Св.Иван Рилски – Аспарухово-Варна“ ЕООД.

- декларация за липса на непогасени подлежащи на принудително изпълнение задължения за данъци, мита и задължителни осигурителни вноски;

- декларация за липса на задължения за местни данъци и такси или други задължения към Община Варна;

-декларация за несъстоятелност и ликвидация;

         1.11. Заявлението за участие в търга и приложенията към него се подават в запечатан непрозрачен плик в срока, посочен в  т.1.9. Върху плика се отбелязват името на участника/фирмата и цялостното наименование на обекта на търга.

Условията за участие в търга са подробно изложени в тръжна документация, която се получава от кабинет  № 407, ет. 4 ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД, гр. Варна, кв. Аспарухово, ул. „Народни Будители” № 5 след заплащане в брой на цена от 5 /пет/ лева в касата на здравното заведение.

Документите за участие в търга, комплектовани съгласно изискванията на тръжната документация, се подават до 14:00 часа на 25.11.2019 г. в кабинет № 407, ет.4 на ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД.

За допълнителна информация – кабинет  № 407 на

ДКЦ „Св. Иван Рилски – Аспарухово – Варна” ЕООД,

 тел.: 052 370 561

Отговорник по организация на търга съгл. Заповед №36/24.08.2017г. –Р.Димова-мед.секретар

Предварителен контрол съгл. Заповед №36/24.08.2017 г.-М.Стоянова-Експ.здр.маркетинг

Контрол за законосъобразност съгл. Заповед №36/24.08.2017 г.-Анна Иванова –Гл.счетоводител

В А Ж Н О !!!

На вниманието на пациентите на ДКЦ „ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна „ ЕООД

Уважаеми пациенти,

От 12.04.2019 г. до 30.11.2019 г. стартират две Общински програми, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като се спазват утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

За контакти, записване на часове и повече информация:
гр.Варна ул. “Народни будители” 5, район Аспарухово,
Регистратура: 052/370 570;

Доц.Д-р. Камен Янков д.м. –Специалист Пневмология и фтизиатрия -052/370-570; втр.258
Приема в кабинет 308, ет.3


Д-р Илиан Иванов – Специалист Акушер- Гинеколог-052/370-570; втр.276
Приема в кабинет 419,ет.4

Д-р Елица Желева-Специалист Акушер- Гинеколог-052/370-570; втр.276
Приема в кабинет 419,ет.4

Д-р Елена Манчева-Специалист Акушер- Гинеколог-052/370-570; втр.276
Приема в кабинет 419,ет.4

        При изчерпване на регулативни стандарти относно направления за консултации със специалист и за изследвания, се прекратява издаването на направления до получаването на нови, освен за спешни и неотложни състояния на пациенти по преценка на лекуващия лекар. 
        При желание останалите пациенти могат да получат необходимите им медицински услуги (прегледи и изследвания) срещу заплащане на регистратура на лечебното.

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИ ЛИЦА

Медицинско освидетелстване се извършва на лица, навършили 16 години, които кандидатстват за работа на кораб, плаващ по море и по вътрешните водни пътища, или за обучение по морски и речни специалности.

Необходими документи

За провеждане на медицински преглед за удостоверяване на здравословната годност на морски лица е необходимо да се представи:

  1. Лична карта;
  2. Документ удостоверяващ позицията/длъжността за която кандидатства за работа и/ или обучение;
  3. Лична здравна документация на лицето:
  4. Лична амбулаторна карта (ЛАК);
  5. Имунизационен паспорт;

4. Допълнителна медицинска документация /при наличие/:

  1. Резултати от лабораторно изследвания /кр. захар и урина/ не по-късно от 14 дни от датата на прегледа;
  2. Ренгенография на бял дроб и сърце направена не по-късно от 1 година от датата на прегледа;
  3. Резултати от прегледи и изследвания от други лекари-специалисти;
  4. Заключения на Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и Транспортната централната лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Срокове на валидност

Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по море, се издават със срок на валидност:
1. при възраст на лицето до 18 и над 55 години – 1 година;
2. при възраст на лицето от 18 до 55 години – 2 години.

Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, се извършва:
1. при започване на работа;
2. при навършване на 50 години;
3. след петдесетгодишна възраст – на всеки 5 години;
4. след навършване на 65 години – всяка година.

Допълнителна информация:

На интернет страницата на “ДКЦ “св. Иван Рилски” – Аспарухово-Варна” в опция “ДОСТЪП ДОСИЕ МОРСКИ ЛИЦА”, може да извършите проверка на личното електронно медицинско досие и актуалното свидетелство за медицинската годност на морското лице.

НОВО !!!

“Диагностично-консултативен център “Св. Иван Рилски” – Аспарухово – Варна” ЕООД извършва прегледи и изследвания за издаване на медицински свидетелства за годност на морски лица, съгласно изискванията на Наредба № H-11 от 30.04.2014 г.

Лекарите в лечебното заведение са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности. Центърът разполага със сектор по образна диагностика и съвременно оборудвана клинична лаборатория в които се извършват необходими рентгенови и медико-диагностични изследвания.

ЦЕНИ

за издаване на медицински свидетелства за здравословна годност на морските лица за длъжностите на корабите, съгласно НКП по Приложение № 1 към Наредба № H-11 /30.04.2014г.:

Възраст

I-ва група дл.

II-ра група дл.

III-та група дл.

до 40 г.

115 лв.

95 лв.

65 лв.

над 40 г.

       120 лв.

    100 лв.

        70 лв.

  За контакти:
Управител: тел/факс: 370 562 
Регистратура: тел: 370 570  
e-mail: dkc2_varna@abv.bg
                                                        

Приложение № 1
към  чл. 5

Длъжности на корабите съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите в корабоплаването, за които се изисква здравословна годност, съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България и зони за корабоплаване

І група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона А;
2. палубен боцман, рулеви, моряк на кораб, плаващ в зона А;
3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона А;
4. електромеханик, радиооператор, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона А;
5. пилот;
6. кандидати за всички предходни длъжности.

ІІ група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона Б;
2. палубен боцман, рулеви, моряк, плаващ на кораб в зона Б;
3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона Б;
4. електромеханик, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона Б;
5. корабен радиоелектроник, радиооператор и електротехник, плаващ в зони Б и В;
6. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;
7. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б и В;
8. шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ, плаващ в зони А, Б, В и Г;
9. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони А, Б;
10. офицер по сигурността, плаващ в зони А, Б;
11. кандидати за всички предходни длъжности.
ІІІ група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона В;
2. рулеви, палубен боцман, плаващ в зона В;
3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона В;
4. електромеханик, машинен боцман, моторист, помпиер и огняр на кораб, плаващ в зони В и Г;
5. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;
6. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б, В и Г;
7. моряк, плаващ в зона В;
8. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони В и Г;
9. офицер по сигурността, плаващ в зони В и Г;
10. капитан, корабоводител, щурман, плаващ в зона Г;
11. водач на несамоходен кораб, плаващ в зона Г;
12. старши моряк, плаващ в зона Г;
13. моряк, плаващ в зона Г;
14. механик, плаващ в зона Г;
15. моряк-моторист, плаващ в зони В и Г;
16. водач на малък кораб в местно плаване, зони В и Г;
17. девиатор;
18. готвач;
19. камериер;
20. друг обслужващ персонал.

Зони на корабоплаване:

Зона А – всички морета и океани;
Зона Б – крайбрежно плаване с отдалечаване от брега на не повече от 200 морски мили, с изключение на българските морски пространства;
Зона В – плаване във вътрешни морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България;
Зона Г – плаване по вътрешните водни пътища на Европа.

_______________

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТУБЕРКУЛИНОВ КОЖЕН ТЕСТ НА МАНТУ  В ДКЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ–АСПАРУХОВО–ВАРНА” СЕ ИЗВЪРШВА В ОБЩАТА МАНИПУЛАЦИОННА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ВСЕКИ ВТОРНИК И ПЕТЪК ОТ 13.00 ЧАСА ДО 15.00 ЧАСА.
ОТЧИТАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТЪК ОТ 13.00 ЧАСА ДО 15.00 ЧАСА.

ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ НА РЕГИСТРАТУРАТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ !
ТЕЛ. 052/ 370 570