АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

В ДКЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ-АСПАРУХОВО-ВАРНА“ ЕООД

УСЛУГА

НЕОБХОДИМИ

ДОКУМЕНТИ

СРОК

ТАКСА

ИЗДАВАНЕ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ, ПРОТОКОЛИ ЗА ТЕЛК И ДР.

ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА

2 ДНИ

30.00 лв.

ИЗДАВАНЕ НА ДУБЛИКАТ НА БОЛНИЧЕН ЛИСТ

ЛИЧНА АМБУЛАТОРНА КАРТА

2 ДНИ

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ:

 • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ НАД 18 ГОДИНИ

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

20.00 лв.

 • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ ДО  18 ГОДИНИ

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

15.00 лв.

 • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛЮБИТЕЛ ШОФЬОР

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

20.00 лв.

 • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН  ШОФЬОР

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

30.00 лв.

 • МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ГРАЖДАНСКИ БРАК

БЛАНКА

СЛЕД ПРЕГЛЕД

25.00 лв

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, ОТНАСЯЩА СЕ ДО ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПАЦИЕНТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОПИЯ НА МЕДИЦИНСКИТЕ МУ ДОКУМАНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА, ДОСТЪП И КОПИЕ ОТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА, СЪГЛ. ЧЛ. 15, ПАР. 1 И ПАР. 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/678

14 ДНИ

5.80 лв.

ЗАПОЗНАВАНЕ НА НАСЛЕДНИЦИ И РОДНИНИ ПО ПРАВА И ПО СЪОРЕБРЕНА ЛИНИЯ ДО ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН ВКЛЮЧИТЕЛНО СЪС ЗДРАВНАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОЧИНАЛИЯ ПАЦИЕНТ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОПИЯ ОТ МЕДИЦИНСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОТВЪРЖДЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА, ДОСТЪП И КОПИЕ ОТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ПАЦИЕНТА, СЪГЛ. ЧЛ. 15, ПАР. 1 И ПАР. 3 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/678

14 ДНИ

5.80 лв.

В А Ж Н О !!!

На вниманието на пациентите на ДКЦ „ Свети Иван Рилски-Аспарухово-Варна „ ЕООД

Уважаеми пациенти,

От 12.04.2019 г. до 30.11.2019 г. стартират две Общински програми, които са извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, като се спазват утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика.

За контакти, записване на часове и повече информация:
гр.Варна ул. “Народни будители” 5, район Аспарухово,
Регистратура: 052/370 570;

Доц.Д-р. Камен Янков д.м. –Специалист Пневмология и фтизиатрия -052/370-570; втр.258
Приема в кабинет 308, ет.3


Д-р Илиан Иванов – Специалист Акушер- Гинеколог-052/370-570; втр.276
Приема в кабинет 419,ет.4

Д-р Елица Желева-Специалист Акушер- Гинеколог-052/370-570; втр.276
Приема в кабинет 419,ет.4

Д-р Елена Манчева-Специалист Акушер- Гинеколог-052/370-570; втр.276
Приема в кабинет 419,ет.4

        При изчерпване на регулативни стандарти относно направления за консултации със специалист и за изследвания, се прекратява издаването на направления до получаването на нови, освен за спешни и неотложни състояния на пациенти по преценка на лекуващия лекар. 
        При желание останалите пациенти могат да получат необходимите им медицински услуги (прегледи и изследвания) срещу заплащане на регистратура на лечебното.

ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИ ЛИЦА

Медицинско освидетелстване се извършва на лица, навършили 16 години, които кандидатстват за работа на кораб, плаващ по море и по вътрешните водни пътища, или за обучение по морски и речни специалности.

Необходими документи

За провеждане на медицински преглед за удостоверяване на здравословната годност на морски лица е необходимо да се представи:

 1. Лична карта;
 2. Документ удостоверяващ позицията/длъжността за която кандидатства за работа и/ или обучение;
 3. Лична здравна документация на лицето:
 4. Лична амбулаторна карта (ЛАК);
 5. Имунизационен паспорт;

4. Допълнителна медицинска документация /при наличие/:

 1. Резултати от лабораторно изследвания /кр. захар и урина/ не по-късно от 14 дни от датата на прегледа;
 2. Ренгенография на бял дроб и сърце направена не по-късно от 1 година от датата на прегледа;
 3. Резултати от прегледи и изследвания от други лекари-специалисти;
 4. Заключения на Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и Транспортната централната лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

Срокове на валидност

Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по море, се издават със срок на валидност:
1. при възраст на лицето до 18 и над 55 години – 1 година;
2. при възраст на лицето от 18 до 55 години – 2 години.

Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, се извършва:
1. при започване на работа;
2. при навършване на 50 години;
3. след петдесетгодишна възраст – на всеки 5 години;
4. след навършване на 65 години – всяка година.

Допълнителна информация:

На интернет страницата на “ДКЦ “св. Иван Рилски” – Аспарухово-Варна” в опция “ДОСТЪП ДОСИЕ МОРСКИ ЛИЦА”, може да извършите проверка на личното електронно медицинско досие и актуалното свидетелство за медицинската годност на морското лице.

НОВО !!!

“Диагностично-консултативен център “Св. Иван Рилски” – Аспарухово – Варна” ЕООД извършва прегледи и изследвания за издаване на медицински свидетелства за годност на морски лица, съгласно изискванията на Наредба № H-11 от 30.04.2014 г.

Лекарите в лечебното заведение са с многогодишен стаж и допълнителна квалификация в различните специалности. Центърът разполага със сектор по образна диагностика и съвременно оборудвана клинична лаборатория в които се извършват необходими рентгенови и медико-диагностични изследвания.

ЦЕНИ

за издаване на медицински свидетелства за здравословна годност на морските лица за длъжностите на корабите, съгласно НКП по Приложение № 1 към Наредба № H-11 /30.04.2014г.:

Възраст

I-ва група дл.

II-ра група дл.

III-та група дл.

до 40 г.

115 лв.

95 лв.

65 лв.

над 40 г.

       120 лв.

    100 лв.

        70 лв.

  За контакти:
Управител: тел/факс: 370 562 
Регистратура: тел: 370 570  
e-mail: dkc2_varna@abv.bg
                                                        

Приложение № 1
към  чл. 5

Длъжности на корабите съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите в корабоплаването, за които се изисква здравословна годност, съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България и зони за корабоплаване

І група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона А;
2. палубен боцман, рулеви, моряк на кораб, плаващ в зона А;
3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона А;
4. електромеханик, радиооператор, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона А;
5. пилот;
6. кандидати за всички предходни длъжности.

ІІ група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона Б;
2. палубен боцман, рулеви, моряк, плаващ на кораб в зона Б;
3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона Б;
4. електромеханик, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона Б;
5. корабен радиоелектроник, радиооператор и електротехник, плаващ в зони Б и В;
6. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;
7. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б и В;
8. шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ, плаващ в зони А, Б, В и Г;
9. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони А, Б;
10. офицер по сигурността, плаващ в зони А, Б;
11. кандидати за всички предходни длъжности.
ІІІ група
1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона В;
2. рулеви, палубен боцман, плаващ в зона В;
3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона В;
4. електромеханик, машинен боцман, моторист, помпиер и огняр на кораб, плаващ в зони В и Г;
5. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;
6. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б, В и Г;
7. моряк, плаващ в зона В;
8. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони В и Г;
9. офицер по сигурността, плаващ в зони В и Г;
10. капитан, корабоводител, щурман, плаващ в зона Г;
11. водач на несамоходен кораб, плаващ в зона Г;
12. старши моряк, плаващ в зона Г;
13. моряк, плаващ в зона Г;
14. механик, плаващ в зона Г;
15. моряк-моторист, плаващ в зони В и Г;
16. водач на малък кораб в местно плаване, зони В и Г;
17. девиатор;
18. готвач;
19. камериер;
20. друг обслужващ персонал.

Зони на корабоплаване:

Зона А – всички морета и океани;
Зона Б – крайбрежно плаване с отдалечаване от брега на не повече от 200 морски мили, с изключение на българските морски пространства;
Зона В – плаване във вътрешни морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България;
Зона Г – плаване по вътрешните водни пътища на Европа.

_______________

ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТУБЕРКУЛИНОВ КОЖЕН ТЕСТ НА МАНТУ  В ДКЦ „СВ. ИВАН РИЛСКИ–АСПАРУХОВО–ВАРНА” СЕ ИЗВЪРШВА В ОБЩАТА МАНИПУЛАЦИОННА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ ВСЕКИ ВТОРНИК И ПЕТЪК ОТ 13.00 ЧАСА ДО 15.00 ЧАСА.
ОТЧИТАНЕ СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ ПОНЕДЕЛНИК И ПЕТЪК ОТ 13.00 ЧАСА ДО 15.00 ЧАСА.

ЗА СПРАВКИ И ЗАПИСВАНЕ НА РЕГИСТРАТУРАТА НА ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ !
ТЕЛ. 052/ 370 570